Lid worden van Vf? Meld je nu aan

LID WORDEN

Auteursrecht

Wil je een artikel aanbieden aan Vakblad fondsenwerving? Dat kan. Wanneer je stukken sturen ter publicatie aanbiedt behoudt je jouw auteursrecht. Je verleent door inzending onbeperkt en onherroepelijk toestemming het materiaal te verveelvoudigen en openbaar te maken in alle Uitgaven en het op te slaan in (elektronische)databanken en andere bestanden.

Wanneer je een artikel ter publicatie aanbiedt aan de redactie van Vakblad fondsenwerving behoud je jouw auteursrecht. Daarnaast ga je ermee akkoord dat je aan ons (Fondsenwerving.nl B.V.) op het moment van inzending onbeperkt, onherroepelijk, en voor de duur van drie maanden na inzending een exclusief en overdraagbaar recht verstrekt om het artikel voor de reguliere bedrijfsdoeleinden van Fondswenwerving.nl B.V. te mogen gebruiken op welke wijze en in welke vorm dan ook, zowel in print als digitaal, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het recht om het stuk te verveelvoudigen en openbaar te maken via een van onze kanalen, alsmede het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden (hierna: de licentie).

Wanneer je een stuk inzendt ontvangen we ook graag een rechtenvrije foto van de auteurs. Rechtenvrij betekent dat zowel de maker van de foto als de op de foto afgebeelde persoon of personen toestemming hebben gegeven voor het verstrekken van de foto aan Fondsenwerving.nl B.V. ten behoeve van het gebruik daarvan bij ieder gebruik van het artikel door Fondsenwerving.nl B.V. in het kader van deze licentie. De foto wordt mogelijk (dit hangt af van de opmaak) geplaatst bij het artikel. Fondsenwerving.nl B.V. is hiertoe niet verplicht. Foto’s dienen in JPG-bestandsformaat, in hoge resolutie (liefst 300 DPI) te worden gestuurd.

De redactie behoudt zich het recht voor te allen tijde artikelen te mogen redigeren of te weigeren. De inzender garandeert dat hij alle voor de verstrekking van de licentie benodigde rechten op het ingestuurde artikel bezit, en dus bij uitsluiting van derden gerechtigd is de licentie aan Fondsenwerving.nl B.V. te verlenen.

Close